ANNOUNCEMENT

Class Routine

QUICK

LINK


†RbyBb †iwm‡WwÝqvj K‡jR

†Kvbvevox, MvRxcyi gnvbMi|

GKv`k I Øv`k †kÖwYi K¬vm iæwUb 2019

mgq

XII-weÁvb (evjK)

XII-weÁvb (evwjKv)

XII-e¨emvq wkÿv

XI-weÁvb

XI-e¨emvq wkÿv

9.00-9.45

imvqb

(IqvwQDwÏb)

cixÿv (iwe, g½j, e„n:)

evsjv (kwb) Aa¨ÿ

c`v_© (‡mvg, eya) ‡LvKb

cixÿv (iwe, g½j, e„n:)

evsjv (kwb) Aa¨ÿ

cixÿv (iwe, g½j, e„n:)

e¨e¯’vcbv (‡mvg, eya) ggZvR

Bs‡iwR (kwb, e„n:) Av: Lv‡jK

Z_¨ (‡mvg) iæ‡ej

cixÿv (iwe, g½j, e„n:)

wnmveweÁvb (kwb, †mvg, eya)

Rvwn`yj

9.45-10.30

evsjv

Aa¨ÿ

c`v_© (kwb, iwe) ‡LvKb

RxeweÁvb (‡mvg-e„n:) kiwgb

Z_¨ (kwb,iwe,eya,e„n) iæ‡ej

wn.we  (†mvg,g½j) Rvwn`yj

Bs‡iwR (iwe,‡mvg) Av: Lv‡jK

evsjv (kwb,g½j-e„n:) myjZvb

wdb¨vÝ

ggZvR

10.30-10.45

weiwZ

10.45-11.30

Z_¨ (g½j) iæ‡ej

Rxe (kwb-‡mvg,eya,e„n:)

kiwgb

evsjv (†mvg,g½j) Aa¨ÿ

Z_¨ (kwb,iwe,eya,e„n:) iæ‡ej

evsjv (†mvg,g½j) Aa¨ÿ

wn.we (kwb,iwe,eya,e„n:) Rvwn`yj

imvqb

wgRvbyi ingvb

Bs‡iwR

Kvgiæbœvnvi

11.30-12.15

Z_¨ (eya) iæ‡ej

MwYZ/K…wl (kwb-e„n:) mRj/Lvwj`

imvqb

IqvwQDwÏb

Bs‡iwR - Av: Lv‡jK

c`v_©

‡LvKb

e¨e¯’vcbv (kwb, iwe, eya, e„n) Rvwn`yj

Z_¨ (‡mvg, g½j) iæ‡ej

12.15-12.30

bvgv‡Ri mgq

12.30-1.15

Z_¨ (e„n:) iæ‡ej

Bs‡iwR- Av: Lv‡jK

evsjv (eya) Aa¨ÿ

MwYZ/K…wl

mRj/Lvwj`

evsjv (eya) Aa¨ÿ

K…wl - Lvwj`

MwYZ/K…wl (eya) Lvwj`/mRj

RxweÁvb - kiwgb

Z_¨ (kwb) iæ‡ej

K…wl (eya) Lvwj`

evsjv - myjZvb

1.15-2.00

c`v_© - †LvKb

Bs‡iwR - Av: Lv‡jK

wdb¨vÝ

ggZvR

Z_¨ - (eya) iæ‡ej

MwYZ/K…wl - mRj/Lvwj`

evsjv (eya) ggZvR

Z_¨ (iwe) iæ‡ej

K…wl (kwb,‡mvg,g½j) Lvwj`

2.00-2.45

imvqb (iwe, g½j, e„n:)

IqvwQDwÏb

RxweÁvb (iwe) kiwgb

c`v_© (g½j, e„n:) †LvKb

e¨e¯’vcbv (iwe, g½j, e„n:)

ggZvR

Z_¨ (iwe) iæ‡ej

Bs‡iwR (g½j, e„n:) Av: Lv‡jK

wnmveweÁvb (iwe, g½j, e„n:)

Rvwn`

 

myjZvb (evsjv) - 01712-415099, iæ‡ej (Z_¨) - 01738-776466, †LvKb (c`v_©) - 01738-263402, ggZvR (wdb¨vÝ, e¨e¯’vcbv) - 01780-180319, mRj (MwYZ) - 01551-810130, IqvwQDwÏb (imvqb)  - 01984-727433, Lvwj` (K…wl) - 01681-038003, Rvwn`yj (wn.we) - 01969-158878, kiwgb (RxeweÁvb) - 01744-292004,  Av: Lv‡jK (Bs‡iwR) - 01749-808088

 

 

                                                                                                                                                                                                                             Aa¨ÿ

†RbyBb †iwm‡WwÝqvj K‡jR

†Kvbvevox, MvRxcyi gnvbMi|

GKv`k  I Øv`k †kÖwYi K¬vm iæwUb 2019

mgq

XII-weÁvb (evjK)

XII-weÁvb (evwjKv)

XII-e¨emvq wkÿv

XI-weÁvb

XI-e¨emvq wkÿv

9.00-9.45

imvqb

(IqvwQDwÏb)

cixÿv (iwe, g½j, e„n:)

evsjv (kwb) Aa¨ÿ

c`v_© (‡mvg, eya) ‡LvKb

cixÿv (iwe, g½j, e„n:)

evsjv (kwb) Aa¨ÿ

cixÿv (iwe, g½j, e„n:)

e¨e¯’vcbv (‡mvg, eya) ggZvR

Bs‡iwR (kwb, e„n:) Av: Lv‡jK

Z_¨ (‡mvg) iæ‡ej

cixÿv (iwe, g½j, e„n:)

wnmveweÁvb (kwb, †mvg, eya)

Rvwn`yj

9.45-10.30

evsjv

Aa¨ÿ

c`v_© (kwb, iwe) ‡LvKb

RxeweÁvb (‡mvg-e„n:) kiwgb

Z_¨ (kwb,iwe,eya,e„n) iæ‡ej

wn.we  (†mvg,g½j) Rvwn`yj

Bs‡iwR (iwe,‡mvg) Av: Lv‡jK

evsjv (kwb,g½j-e„n:) myjZvb

wdb¨vÝ

ggZvR

10.30-10.45

weiwZ

10.45-11.30

Z_¨ (g½j) iæ‡ej

Rxe (kwb-‡mvg,eya,e„n:)

kiwgb

evsjv (†mvg,g½j) Aa¨ÿ

Z_¨ (kwb,iwe,eya,e„n:) iæ‡ej

evsjv (†mvg,g½j) Aa¨ÿ

wn.we (kwb,iwe,eya,e„n:) Rvwn`yj

imvqb

wgRvbyi ingvb

Bs‡iwR

Kvgiæbœvnvi

11.30-12.15

Z_¨ (eya) iæ‡ej

MwYZ/K…wl (kwb-e„n:) mRj/Lvwj`

imvqb

IqvwQDwÏb

Bs‡iwR - Av: Lv‡jK

c`v_©

‡LvKb

e¨e¯’vcbv (kwb, iwe, eya, e„n) Rvwn`yj

Z_¨ (‡mvg, g½j) iæ‡ej

12.15-12.30

bvgv‡Ri mgq

12.30-1.15

Z_¨ (e„n:) iæ‡ej

Bs‡iwR- Av: Lv‡jK

evsjv (eya) Aa¨ÿ

MwYZ/K…wl

mRj/Lvwj`

evsjv (eya) Aa¨ÿ

K…wl - Lvwj`

MwYZ/K…wl (eya) Lvwj`/mRj

RxweÁvb - kiwgb

Z_¨ (kwb) iæ‡ej

K…wl (eya) Lvwj`

evsjv - myjZvb

1.15-2.00

c`v_© - †LvKb

Bs‡iwR - Av: Lv‡jK

wdb¨vÝ

ggZvR

Z_¨ - (eya) iæ‡ej

MwYZ/K…wl - mRj/Lvwj`

evsjv (eya) ggZvR

Z_¨ (iwe) iæ‡ej

K…wl (kwb,‡mvg,g½j) Lvwj`

2.00-2.45

imvqb (iwe, g½j, e„n:)

IqvwQDwÏb

RxweÁvb (iwe) kiwgb

c`v_© (g½j, e„n:) †LvKb

e¨e¯’vcbv (iwe, g½j, e„n:)

ggZvR

Z_¨ (iwe) iæ‡ej

Bs‡iwR (g½j, e„n:) Av: Lv‡jK

wnmveweÁvb (iwe, g½j, e„n:)

Rvwn`

 

myjZvb (evsjv) - 01712-415099, iæ‡ej (Z_¨) - 01738-776466, †LvKb (c`v_©) - 01738-263402, ggZvR (wdb¨vÝ, e¨e¯’vcbv) - 01780-180319, mRj (MwYZ) - 01551-810130, IqvwQDwÏb (imvqb)  - 01984-727433, Lvwj` (K…wl) - 01681-038003, Rvwn`yj (wn.we) - 01969-158878, kiwgb (RxeweÁvb) - 01744-292004,  Av: Lv‡jK (Bs‡iwR) - 01749-808088

 

 

                                                                                                                                                                                                                             Aa¨ÿ